Ubezpieczenia

Oferta Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim obejmuje szeroki zakres ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych. Stawiając sobie za cel kompleksową obsługę Klienta Bank oferuje ubezpieczenia życiowe, majątkowe, turystyczne, komunikacyjne, rolne (w tym uprawy z dopłatą budżetu państwa), OC, kart płatniczych i kredytowych oraz ochronę prawną.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim prowadzi także sprzedaż indywidualnych polis na życie oraz ubezpieczenia grupowe. Oprócz podstawowych ryzyk takich jak śmierć ubezpieczonego, uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie, Bank oferuje także ubezpieczenie od utraty pracy, a także trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy.

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z towarzystwem ubezpieczeniowym Concordia Ubezpieczenia, które na rynku polskim jest obecne od 1997 r. Dzięki tej współpracy nasz Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia podczas wizyty w Banku, a w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego ma zagwarantowaną szybką i sprawną likwidację szkody.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu:
tel. 58 69 23 162 lub email: Proszę włączyć JavaScript.Proszę włączyć JavaScript.

Ubezpieczenia dla Rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną:

Ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe gwarantujące wypłatę świadczenia za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów.

Odpowiedzialność cywilna

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe chroniące osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Mienie w gospodarstwie rolnym

Jest to ubezpieczenie obejmujące ochroną ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa.

Maszyny rolnicze (Agro Casco)

Jest to ubezpieczenie zapewniające ochronę maszyn i sprzętów od wypadku, ognia, huraganu, powodzi i innych żywiołów oraz kradzieży lub rabunku. Ubezpieczenie zawierane jest na czas wykonywania prac polowych – np. na trzy, cztery miesiące

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Jest to ubezpieczenie gwarantujące Klientowi środki finansowe, w sytuacji doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz rodzinie Klienta po Jego śmierci, która była następstwem nieszczęśliwego wypadku w wyniku pracy w gospodarstwie rolnym.

Specjalna oferta ubezpieczenia OC

Jest to ubezpieczenie zapewniające ochronę w przypadku wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich np. w sytuacji, kiedy podczas wykonywania oprysku roślin, wiatr przeniesie substancję na pole sąsiada uszkadzając lub niszcząc uprawy. Wykonywanie usług międzysąsiedzkich lub prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego może też być przyczyną wielu szkód, w wyniku których ucierpią inne osoby lub ich mienie.

Zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności

Jest to ubezpieczenie obejmujące inwentarz Klienta i chroniące Go przed stratami finansowymi powstałymi w sytuacji uboju z konieczności lub padnięcia zwierząt.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Odpowiedzialność cywilna (OC) pojazdów mechanicznych

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe zawierane na mocy ustawy na okres jednego roku i przypisane do danego pojazdu. Dzięki niemu nie musisz martwić się o skutki finansowe ewentualnego wypadku czy kolizji.

Maszyny rolnicze (Agro Casco)

Jest to ubezpieczenie obejmujące ochroną maszyny rolnicze np. kombajny, ciągniki rolnicze, ładowarki od skutków zniszczenia, uszkodzenia czy kradzieży maszyn.

Od ognia i innych zdarzeń losowych

Jest to ubezpieczenie obejmujące ochroną stacjonarne maszyny, urządzenia i wyposażenie, które zostaną zniszczone lub uszkodzone w wyniku pożaru, huraganu, powodzi, itp.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów

Jest to ubezpieczenie chroniące przed następstwami wypadków, które dotyczą kierowców i pasażerów maszyn rolniczych.

Odpowiedzialność cywilna (OC) z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich

Jest to ubezpieczenie obejmujące OC osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim.

Ochrona Prawna (OP)

Jest to ubezpieczenie, dzięki któremu można uzyskać pomoc prawną, w sytuacji dochodzenia swoich praw przed sądem, np. po wypadku z udziałem maszyny rolniczej. Polisie Ochrony Prawnej zapewnia Adwokata lub Radcę Prawnego.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Ubezpieczenie upraw rolnych może obejmować następujące zdarzenia: ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych tj. pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy lub rzepak ozimy, powstałe w wyniku gradobicia, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego lub huraganu.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Obejmuje zwierzęta gospodarskie tj. bydło, świnie, owce, kozy i konie, określone w umowie od szkód powstałych wskutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności z powodu ww. ryzyk.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej od utraty zysku zapobiega utracie płynności funkcjonowania gospodarstwa w przypadku padnięcia dużej liczby zwierząt lub zablokowania gospodarstwa wskutek wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Ubezpieczenie majątkowe, które zapewnia rekompensatę strat poniesionych w wyniku nagłej śmierci konia lub pomoże sfinansować wydatki poniesione na jego operację.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Concordia Agro Dom to pakiet ubezpieczeń majątkowych stanowiący uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego domu mieszkalnego Rolnika. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży chroni to, co nie jest chronione w ramach obowiązkowej umowy ubezpieczenia - a więc stałe elementy domu oraz jego wyposażenie. Ubezpieczenie zawiera dodatkowo OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie Agro Dom dostępne jest w trzech wariantach: Basic, Standard oraz Premium.

WIĘCEJ INFORMACJI: