Oszczędności

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez gospodarstwa rolne. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 50 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 tygodnia. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie, np.:

  • otwarcie rachunku lokaty terminowej,
  • zmiany okresu lokowania środków pieniężnych,
  • likwidacji rachunku lokaty terminowej.

Korzyści dla Ciebie

  1. Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk. Dla rachunków lokat terminowych, na których zdeponowane są środki przekraczające 50.000 zł stosuje się podwyższone oprocentowanie.
  2. W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu; są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych i lokat

Lokaty standardowe

Oprocentowanie zmienne w skali roku (chyba że w pozycji z oprocentowaniem napisano inaczej)

TERMINYOPROCENTOWANIEKAPITALIZACJA

7 dniowe

WIBID 1M - 1,10%

0,34 %*

po upływie zadeklarowanego okresu

14 dniowe

WIBID 1M - 0,90%

0,54 %*

po upływie zadeklarowanego okresu

21 dniowe

WIBID 1M - 0,70%

0,74 %*

po upływie zadeklarowanego okresu

1 miesięczne

WIBID 1M - 0,50%

0,94 %*

po upływie zadeklarowanego okresu

3 miesięczne

WIBID 1M - 0,20%

1,24 %*

po upływie zadeklarowanego okresu

6 miesięczne

WIBID 1M - 0,00%

1,44 %*

po upływie zadeklarowanego okresu

12 miesięczne

WIBID 1M + 0,20%

1,64 %*

po upływie zadeklarowanego okresu

* oprocentowanie dla środków wniesionych lub odnowionych od dnia 16.02.2015 r. jest naliczane wg zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej ujemnej/dodatniej marży Banku.
Stawką bazową jest stopa WIBID 1M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako ostatnie kwotowanie w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc wniesienia wpłaty na lokatę lokaty. Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych, zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punków procentowych.
W dniu wniesienia wpłaty na lokatę stawka bazowa WIBID 1M wyliczona z ostatniego kwotowania z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego wniesienie lokaty.

Minimalna kwota wkładu wynosi 1 000,00 zł.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku.