Kredyty

Oprocentowanie kredytów

Rodzaj kredytuMarża (oparta na WIBOR 3M + marża)Prowizja przygotowawcza
Inwestycyjny 1,50% - 5,00% 1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
Obrotowy 1,50% - 5,00% 1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
Inwestycyjno-obrotowy

4,75% (stawka oparta o stopę redyskonta

weksli NBP + marża)

1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
Podręczny kredyt w rachunku bieżącym 1,50% - 5,00% 1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
W rachunku bieżącym 1,50% - 5,00% 1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
Unijny 1,50% - 5,00% 1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
Nawozowy 5,00% (stałe oprocentowanie) 1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
Pożyczka hipoteczna 2,00% - 5,50% 1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
W rachunku bieżącym "AGRO"

4,75% (stawka oparta o stopę redyskonta

weksli NBP + marża)

1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
Na zakup ziemi "AGRO"

4,75% (stawka oparta o stopę redyskonta

weksli NBP + marża)

1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
Gospodarski "AGRO"

4,75% (stawka oparta o stopę redyskonta

weksli NBP + marża)

1,00% - 5,00% nie mniej niż 300 zł
Karta kredytowa
Karta Kredytowa MasterCard Business 10% -

Oprocentowanie kredytu może być zróżnicowane w zależności od oceny wiarygodności kredytobiorcy, rodzaju i celu kredytu, ryzyka kredytowego, udziału środków własnych, okresu kredytowania.

Formy oprocentowania kredytu, wysokość stawek procentowych, są ustalane w toku negocjacji między przedstawicielami Banku i kredytobiorcą. 

Wysokość stawek oprocentowania może być określona w umowie o kredyt w dwóch formach:

 • jako stawka stała obowiązująca w niezmiennej wysokości przez cały okres kredytowania,
 • jako stawka zmienna.

Przy stosowaniu stałej stopy procentowej ustalona stopa procentowa w umowie kredytu nie ulega zmianie w całym okresie kredytowania. W przypadku stosowania zmiennej stawki to oprocentowanie stanowi sumę stawki bazowej i stałej marży Banku. Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako ostatnie kwotowanie w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek z zastrzeżeniem, że dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to kwotowanie z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego udzielenie kredytu; zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Dla karty kredytowej ze zmienną stawką wysokość ustalonego oprocentowania ulegnie zmianie w przypadku zmiany o co najmniej 0,1 punktu procentowego jednego z niżej wymienionych czynników:

 1. stawek WIBOR 1M, 2M, 3M, 6M, 12M,
 2. stopy procentowej bonów skarbowych 52-tygodniowych,
 3. stopy redyskonta weksli NBP,
 4. stopy procentowej kredytu lombardowego NBP,
 5. wysokości stopy rezerw obowiązkowych,

w zakresie wynikającym z tej zmiany, co oznacza, iż zmiana wysokości jednego z wyżej wymienionych czynników powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Ogólne warunki udzielania kredytów

Podmiot gospodarczy ubiegający się o kredyt występuje z wnioskiem sporządzonym według wzoru obowiązującego w Banku. Ze względu na siedzibę wnioskodawcy, właściwym do złożenia wniosku jest oddział Banku lub Bank Spółdzielczy, w którym wnioskodawca posiada rachunek.

Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 14 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy, liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji oraz 30 dni w przypadku kredytów inwestycyjnych.

Zakres i stopień szczegółowości oceny zdolności kredytowej jest uzależniony od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, sytuacji kredytobiorcy i jego wiarygodności oraz jakości prawnego zabezpieczenia.

Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Zdolność kredytowa ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje. 

W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów Bank może żądać od kredytobiorcy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci: 

 • weksla własnego in blanco,
 • poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego),
 • gwarancji innego banku,
 • przelewu wierzytelności,
 • przystąpienia do długu kredytowego,
 • ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach,
 • przewłaszczenia rzeczy ruchomych,
 • kaucji,
 • cesji praw z ubezpieczenia,
 • blokady środków na rachunku bankowym,
 • ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
 • innych form.

Ustanowienie prawnego zabezpieczenia zwrotności kredytu winno być dokonane w formie pisemnej, odpowiedniej do wymogów prawa, w zależności od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia.

Przy udzielaniu kredytu Bank według swego uznania może żądać ustanowienia jednej lub kilku form zabezpieczeń zwrotu kredytu, w zależności od wartości rynkowej przyjmowanego zabezpieczenia, rodzaju kredytu i okresu kredytowania, formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego i jego sytuacji finansowej.

Wartość zabezpieczenia powinna zapewniać zwrotność kredytu wraz z odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego.

Od przyznanego kredytu Bank pobiera jednorazowo prowizje. Jej wysokość ustala się zgodnie z obowiązującą taryfa prowizji i opłat bankowych.

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.  

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na: 

 • zakup gruntu i terenu,
 • zakup budynków i budowli,
 • rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli,
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych,

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako średnio- lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w transzach. Każda splata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 1 roku. W uzasadnionych przypadkach można wydłużyć okres karencji do 2 lat.

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Przedmiotem kredytu na bieżącą działalność gospodarczą mogą być:

 • zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej,
 • należności,
 • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt obrotowy może mieć formę:

1. Kredytu obrotowego odnawialnego - udzielanego na sfinansowanie bieżących, stałych potrzeb obrotowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odnowienie kredytu następuje na podstawie: 

 • nowego wniosku kredytowego złożonego w Banku nie później niż w terminie 14 dni do czasu wygaśnięcia obowiązującej umowy o kredyt,
 • analizie potrzeb obrotowych,
 • na podstawie nowej umowy o kredyt obrotowy odnawialny. 

Kredyt udzielany jest w rachunku:

 • bieżącym,
 • kredytowym.

2. Kredytu obrotowego nieodnawialnego - udzielanego na sfinansowanie doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Udzielany jest w rachunku kredytowym.

Kredyt który możesz przeznaczyć na  finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej:

 • zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: rozbudowa, modernizacja, adaptacja)
 • dodatkowe finansowanie – środki obrotowe,  w tym: zapasy – zwiększenie stanu zapasów, należności (będących następstwem podjętej inwestycji)

Minimalna kwota kredytu: 50 000 zł
Maksymalny okres kredytowania 10 lat

Warunki otrzymania kredytu:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 6 miesięcy
 2. posiadanie lub założenie aktywnego rachunku bieżącego w banku
 3. złożenie wniosku o przyznanie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami
 4. posiadanie zdolności kredytowej

Prowizja pobierana od kredytobiorcy- zgodnie z Taryfą prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym o wysokim poziomie zdolności kredytowej posiadającym w Banku rachunek bieżący i/lub lokaty terminowe. Czynny rachunek bieżący podmiot powinien posiadać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy.

Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu w rachunku bieżącym podmiotom gospodarczym bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku. 

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem: 

 • wysokości obrotów na rachunku bieżącym,
 • poziomu zdolności kredytowej,
 • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
 • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych.

Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda splata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

Kredyt udzielany jest na okres do 36 miesięcy.

Kredyt „NAWOZOWY” jest kredytem obrotowym, przeznaczonym na finansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej i finansowanie zapasów zboża oraz rzepaku w gospodarstwie rolnym.

Kredyt kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Może być wykorzystany jednorazowo bądź w transzach. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych od faktycznego stanu zadłużenia.

Produkt ten umożliwia Klientom pozyskanie środków obrotowych przeznaczonych na finansowanie nakładów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Przedmiotem kredytu obrotowego "NAWOZOWEGO" mogą być:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego,
 • zakup paliwa na cele rolnicze.

Wysokość kredytu może sięgać nawet 2.000,00 zł na 1 ha użytków rolnych, lub do 200 zł/1m2 upraw pod osłonami.

Pożyczka adresowana do klientów instytucjonalnych z grupy niższego ryzyka, posiadających ustabilizowaną sytuację ekonomiczną, tzn. prowadzących działalność od co najmniej 12 miesięcy oraz oferujących zabezpieczenie hipoteczne lub w formie kaucji, blokady środków na rachunku lokaty terminowej w Banku lub cesji praw do rachunku lokaty terminowej w innym banku.

Pożyczka udzielana jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.

Charakterystyka produktu

Pożyczka udzielana jest zarówno w rachunku kredytowym, jak i w rachunku bieżącym.

Pożyczka w rachunku kredytowymPożyczka w rachunku bieżącym
Kwota minimalna 50.000 zł 50.000 zł
Kwota maksymalna 1.000.000 zł * 500.000 zł *
Maksymalny okres kredytowania 15 lat 10 lat
(w tym 5 lat jako linia odnawialna)

* z zastrzeżeniem, iż kwota maksymalna może ulec podwyższeniu do półtorakrotności kwoty maksymalnej dla pożyczkobiorcy o bardzo dobrej lub dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej

Okres kredytowania pożyczki zabezpieczonej w formie kaucji, blokady środków na rachunku lokaty terminowej w Banku lub cesji praw do rachunku lokaty terminowej w innym banku, wynosi do 30 lat.

Wysokość pożyczki zabezpieczonej w formie kaucji, blokady środków na rachunku lokaty terminowej w Banku lub cesji praw do rachunku lokaty terminowej w innym banku, wynosi do 100% środków stanowiących zabezpieczenie pożyczki, z zastrzeżeniem kwot maksymalnych znajdujących się w tabeli.

Udział własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Kredyt w rachunku bieżącym AGRO

Kredyt dedykowany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Warunki udzielenia kredytu:

 1. posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku)
 2. złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 3. posiadanie zdolności kredytowej
 4. zawarcie umowy o kredyt
 5. ustanowienie zabezpieczeń
 6. złożenie oświadczenia o utrzymywaniu przez cały okres kredytowania, rachunku w Banku, na który będą wpływały wpłaty z tytułu dopłat obszarowych - przekazywanie dopłat na rachunek w Banku  może zostać uznane za spełnienie tego warunku


Maksymalny okres kredytowania to 12 miesięcy , kwota kredytu ustalana jest z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku, poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń

Kredyt na zakup ziemi AGRO

Kredyt dedykowany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Przeznaczenie kredytu:

 1. zakup gruntów rolnych
 2. możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich, itp. w przypadku jeżeli stanowią wraz z gruntami rolnymi jedno przedsięwzięcie
 3. zniesienie współwłasności
 4. refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakupy wymienione w pkt 1 i 2 w ciągu ostatnich 12 miesięcy


Aby otrzymać kredyt płatniczy musisz być posiadaczem rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim, i posiadać zdolność kredytową.
Maksymalny okres kredytowania to 20 lat, kwota minimalna 50,000zł, minimalny udział własny kredytobiorcy 10% lub 20% - w zależności od metody określenia kwoty maksymalnej.

Kredyt gospodarski AGRO

Kredyt dedykowany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą od co najmniej 12 miesięcy na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Kwota minimalna kredytu to 20 000 zł a maksymalna kwota kredytu to 200 000zł, okres kredytowania maksymalny- 5 lat. Udział własny nie jest wymagany.

Warunki udzielenia kredytu:

 1. prowadzenie rachunku bieżącego w Banku
 2. pozytywna 12 miesięczna historia współpracy z bankiem (historia rachunku, jeśli  rachunek prowadzony jest w innym banku)
 3. złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 4. posiadanie zdolności kredytowej
 5. spełnianie warunków otrzymania dopłat bezpośrednich

Karta kredytowa która pozwala Ci cieszyć się wolnością, prestiżem. Karta która pozwala  korzystać z przyznanego kredytu. Chcesz mieć uczucie komfortu komfort i poczucie bezpieczeństwa dzięki dodatkowym środkom na nagłe lub  niezaplanowane wydatki?

Dzięki karcie kredytowej Master Card Business w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim możesz czuć się bezpiecznie!

MasterCard Business korzyści:

 • Wygodny instrument do zapłaty za firmowe zakupy
 • Możliwość regulowania rachunków podczas podróży służbowych: zakup biletów zapłata za paliwo, hotel
 • Karta akceptowana na całym świecie w punktach oznaczonym logo MasterCard
 • Możliwość bezpiecznego płacenia kartą w Internecie – 3D-Secure
 • Możliwość dokonywania wypłaty gotówki na całym świecie z bankomatów oznaczonych logo MasterCard
 • Nieoprocentowany kredyt do 52 dni
 • Linia kredytowa do wykorzystania przy użyciu karty
 • Transakcje dokonane kartą pomniejszają dostępny limit kredytu
 • Spłata podwyższa dostępne środki w ramach limitu
 • Płacąc bezgotówkowo i spłacając zadłużenie w całości w terminach podanych na wyciągach klient nie płaci odsetek 
 • Możliwość skorzystania z oprocentowanego kredytu
 • Możliwość spłaty zadłużenia w dowolnych ratach
 • Możliwość wydania kilku kart dla osób wskazanych
 • Karta wydawana na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres