Kredyty

Oprocentowanie kredytów

Rodzaj kredytuOprocentowanieProwizja
Kredyty nieodnawialne - stałe oprocentowanie

 Kredyt gotówkowy do 12 m-cy

DOBRY KREDYT

5,50%  4,00%

TANI KREDYT do 18 m-cy

 7,00%

5,00%

KREDYT OKAZJONALNY do 36 m-cy

6,00% - 9,00%

5,00%

Kredyt zabezpieczony blokadą środków

 lub kaucją do 3 m-cy

4,50%

5,00%

Kredyty nieodnawialne - zmienne oprocentowanie oparte na WIBOR 3M + marża

Gotówkowy od 36 m-cy

6,00% - 9,00%

5,00%

Mieszkaniowy

3,85% - 6,00%

2,00%

Pożyczka hipoteczna

4,00% - 8,00%

3,00%

Kredyt gotówkowy

zabezpieczony hipoteką

6,00% - 9,00%

5,00%

Konsolidacyjny

4,00% - 8,00%

5,00%

Kredyt zabezpieczony blokadą środków

 lub kaucją

4,50% - 6,00%

5,00%


Kredyt odnawialny w ROR - oprocentowanie oparte na WIBOR 3M + marża
Kredyt w ROR 6,00% - 9,00% 1,00%
Niskokwotowy do 36 m-cy 9,00% 5,00% nie mniej niż 20 zł

NA DZIEŃ DOBRY

10,00% (oprocentowanie

oparte o 4*lombard w NBP)

bez prowizji


Karta kredytowa - oprocentowanie oparte na WIBOR 12M + marża 8%
Karta kredytowa 9,84% -

* prowizja przygotowawcza może ulec obniżeniu na podstawie indywidualnej negocjacji

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe, określane Uchwałą Zarządu Banku.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 120 miesięcy. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolnosci kredytowej Kredytobiorcy.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie osób fizycznych lub prawnych wg prawa cywilnego i wekslowego,
 • cesja praw z ubezpieczenia na życie,
 • umowa o przelew wierzytelności,
 • inne.

Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Kredytobiorcą.

Informacja o RRSO

Kredyty gotówkowe do 36 m-cy stała stopa: 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 12.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, miesięczna rata równa kredytu 379,00 zł, roczne oprocentowanie nominalne 8,50%, kwota odsetek 1.634,40 zł, prowizja za udzielenie kredytu 4% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,91%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 14.114,40 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.01.2017 r.

Kredyt gotówkowy okazjonalny do 18 m-cy "TANI KREDYT": 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 6.000,00 zł, okres kredytowania 18 miesięcy, miesięczna rata równa kredytu 353,00 zł, roczne oprocentowanie nominalne 7,00%, kwota odsetek 336,85 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,89%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.636,85 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.01.2017 r.

Kredyt gotówkowy okazjonalny na 12 m-cy "DOBRY KREDYT": 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 3000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, 11 miesięcznych rat równych 258,00 zł, ostatnia rata 251,59 zł, roczne oprocentowanie nominalne 5,50%, kwota odsetek 89,59 zł, prowizja za udzielenie kredytu 4% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,09%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 3 209,59 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 31.05.2017 r.

Kredyty gotówkowe od 36 m-cy zmienna stopa: 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 29.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, miesięczna rata równa kredytu 592,00 zł, roczne oprocentowanie nominalne 8,25%, kwota odsetek 6.485,15 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,97%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 36.935,15 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.01.2017 r.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na finansowanie:

 • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • zakup i nabycie:
  - działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszklanej
  - lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym
  - własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu
 • refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych wyżej oraz spłatę kredytu zaciągnietego na ww cele w innym banku
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzieciem (opłaty notarialne i skarbowe, opłaty zwiazane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych).


Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 30 lat. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału, w przypadku kredytów udzielonych na budowę domu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy. Istnieje mozliwośc zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku w całym okresie kredytowania.

Wysokość udzielonego kredytu może wynosić 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości). Minimalny wkład własny wynosi 20% wartości inwestycji. Rozliczenia nawet 50% kredytu bez faktur lub kosztorysem powykonawczym.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu o zmienną stopę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku.

Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

 • ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego,
 • dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Wnioskodawcy) Bank może uruchomić kredyt przed ustanowieniem zabezpieczeń, pod warunkiem zabezpieczenia spłaty kredytu na okres przejściowy (do czasu ustanowienia obowiązujących zabezpieczeń).

Zabezpieczeniem kredytu na okres przejściowy mogą być:

 • poręczenie osób fizycznych (według prawa cywilnego i wekslowego),
 • ubezpieczenie spłat kredytu w firmie ubezpieczeniowej,
 • inne przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym formy zabezpieczenia spłaty kredytu, akceptowane przez Bank (np. cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie Poręczyciela).

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych wg formuły malejącej tj. stałej raty kapitałowej i bieżących odsetek naliczanych od salda zadłużenia lub stałej raty miesięcznej według wyboru klienta. Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku taryfę opłat i prowizji. Kredytobiorca może bez dodatkowych opłat spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie. Zaprzedterminową spłatę kredytów hipotecznych w okresie pierwszych 3 lat kredytowania, pobierana jest prowizja w wysokości określonej w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, kredyt na zakup pojazdów mechanicznych, kredyt mieszkaniowy oraz pożyczkę hipoteczną:

 • zaświadczenie z miejsca pracy o średnich miesięcznych dochodach netto za okres trzech ostatnich miesięcy lub ostatni ewentualnie przedostatni odcinek renty lub emerytury oraz decyzje ZUS (w przypadku emerytów i rencistów),
 • zgodę współmałżonka na zaciągniecie kredytu,
 • jeśli kredyt ma być zabezpieczony poręczeniem - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów netto poręczycieli (średnia z ostatnich trzech miesięcy).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami,
 • oświadczenie wnioskodawcy o wysokości osiąganych miesięcznych dochodach netto,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów lub dochodów ewentualnie decyzje o wysokości płaconego podatku (podatek zryczałtowany, karta podatkowa),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

W przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o dochodowości gospodarstwa,
 • zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek,
 • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy,
 • nakaz płatniczy (do wglądu).

Przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy Wnioskodawca dołącza również dokumenty związane z kredytowaną nieruchomością, według właściwości przedmiotu kredytowania i wyboru Banku. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć inne wskazane przez Bank dokumenty.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 206.800,00 zł, okres kredytowania 360 miesięcy, miesięczna rata równa kredytu 1.017,00 zł, roczne oprocentowanie nominalne 4,25%, kwota odsetek 159.124,58 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2% całkowitej kwoty kredytu, koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia kredytu 10.507,78 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 5,03%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 370.060,58 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.01.2017 r.

Posiadacz ROR może uzyskać w Oddziale Banku kredyt odnawialny. 
Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

 • posiada ROR w Oddziale Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
 • przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody,
 • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 30 dni,
 • posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR. W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR. Zgodę na zawarcie Umowy współposiadacz potwierdza własnoręcznym podpisem na Umowie, złożonym w obecności pracownika Banku lub potwierdzonym notarialnie.

Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w udzieleniu kredytu odnawialnego, pod warunkiem terminowej ich spłaty oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach.

Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres do 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu. Z tytułu automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres Bank pobiera prowizje zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku, na podstawie zlecenia obciążenia ROR kwota prowizji od kredytu odnawialnego, zawartego w umowie. Kredyt odnawialny oznacza, ze każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie do 12 miesięcy. Wykorzystanie kredytu następuje przez wypłaty z ROR. Kwota kredytu w ROR jest określana indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy. Kwota kredytu niskokwotowego może stanowić maksymalnie 50% wpływów na ROR jednak nie więcej niż 1500,00 zł. Kredyt odnawialny jest oprocentowany według stóp procentowych określanych Uchwałą Zarządu Banku dla kredytów udzielanych Posiadaczom ROR, obowiązujących w okresie utrzymywania się zadłużenia.

 

Kredyt w ROR: 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 8,67%, kwota odsetek 2.168,74 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 1,00% całkowitej kwoty kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 2,00% odnawianej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,68%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.618,74 zł*.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.01.2017 r.

* przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej 

 

Kredyt niskokwotowy w ROR: 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 1.100,00 zł, okres kredytowania 120 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,00%, kwota odsetek 990,76 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 5,00% całkowitej kwoty kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 5,00% odnawianej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 23,20%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 2.640,76 zł*.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.01.2017 r.

* przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej 

 

Kredyt na Dzień Dobry:

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 500,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne (stałe) 10,00%, kwota odsetek 50,02 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 0,00%, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,54%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 550,02 zł*.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.06.2017 r.

* przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej