Konta i karty

Co możemy Ci zaoferować?

W zależności od Twoich preferencji i oczekiwań proponujemy prowadzenie rachunku w jednym z kilku pakietów:

Wybierz interesujący Cię pakiet aby zapoznać się ze szczegółami danej oferty.

Niezależnie od Twojego wyboru gwarantujemy możliwie najniższe opłaty, nowoczesne usługi i dodatkowe zachęty aby korzystanie z naszych usług było satysfakcjonujące.

Porównanie cenowe pakietów

Poniższa tabela prezentuje podstawowe opłaty związane z funkcjonowaniem rachunków

 "KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ"STANDARDINTERKONTOEMERYTVIP

Otwarcie rachunku 

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Prowadzenie rachunku 

1,00 zł 

4,00 zł

6,00 zł

4,00 zł

bez opłat*

Wpłaty gotówkowe na rachunek

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Wypłaty gotówkowe z rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Przelew krajowy w formie papierowej na rachunki w innych bankach

3,50 zł

3,50 zł

6,00 zł

1,00 zł

3,50 zł

Przelew krajowy przez Internet na rachunki prowadzone w innych bankach

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Opłata za korzystanie z systemu bankowości internetowej

bez opłat

2,50 zł

nie dotyczy

2,50 zł

bez opłat

Opłata za korzystanie z usługi SMS-Banking (zmiana salda o 50,00 zł) 

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

bez opłat

4,00 zł

Przelew zagraniczny EUROTRANSFER

4,80 zł

4,80 zł

4,80 zł

4,80 zł

4,80 zł

* Prowadzenie rachunku jest darmowe pod warunkiem łącznych miesięcznych wpływów powyżej 4000,00 zł. W przypadku nie spełnienia tego warunku opłata wynosi 12 zł.

Pełna treść Taryfy prowizji i opłat dostępna jest tutaj.

Cechy produktu

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony przez sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd.

Rachunek może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób stając się tym samym rachunkiem wspólnym.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku. Na życzenie Klienta wyciągi mogą być wysyłane pocztą elektroniczną.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, ze oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec miesiąca kalendarzowego.

Korzyści dla klienta

  • Posiadacz ROR w przypadku uzyskiwania stałych dochodów może uzyskać w Banku kredyt odnawialny. Jest on udzielany w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie może nastąpić automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i taką samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.
  • Klient może zlecić Oddziałowi prowadzącemu ROR dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR w formie zlecenia stałego. Termin płatności, jej wysokość oraz częstotliwość ustala Posiadacz ROR.
  • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granicą. Karty umożliwiają także dokonywanie płatności internetowych oraz zbliżeniowych.
  • Posiadacz ROR w ramach rachunku może złożyć dyspozycję przekazania środków na lokatę terminową, na warunkach przewidzianych dla wkładów terminowych.