Gwarancje de minimis

De minimis jest jedną z form pomocy publicznej udzielanej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla MŚP (mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy). Pomoc dla jednego przedsiębiorcy w ciągu roku podatkowego oraz dwóch lat poprzedzających nie może przekroczyć 200 000 EUR, natomiast dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego kwota ta nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Pomoc de minimis w formie gwarancji przeznaczona jest dla Kredytobiorców, którzy:

 • Są rezydentami,
 • Należą do kategorii mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją unijną:
Kategoria
przedsiębiorstwa
Średnioroczne
zatrudnienie
Kwota obrotuSuma bilansowa
Mikro < 10 ≤ 2 mln euro ≤ 2 mln euro
Małe < 50 ≤ 10 mln euro ≤ 10 mln euro
Średnie < 250 ≤ 50 mln euro ≤ 43 mln euro
 • Posiadają zdolność kredytową,
 • Nie byli wpisani w systemie Bankowy Rejestr, ani w żadnym innym systemie , w którym na etapie udzielania kredytu Kredytobiorca podlega weryfikacji,
 • nie prowadzą działalności w obszarach wykluczonych (art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Gwarancja de minimis:

 • udzielana jest maksymalnie na okres:
  • 27 miesięcy – dla kredytu obrotowego,
  • 99 miesięcy – dla kredytu inwestycyjnego;
 • zabezpieczona jest wekslem własnym in blanco;
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu;
 • objęta jest prowizją wynoszącą 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Zalety skorzystania z gwarancji de minimis:

 • możliwość uzyskania kredytu dla przedsiębiorców bez historii kredytowej, bądź z krótką historią kredytową oraz dla przedsiębiorców nieposiadających wystarczającego zabezpieczenia kredytu;
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji;
 • oszczędność czasu poprzez złożenie wymaganych dokumentów wraz z dokumentacją kredytową w Banku – warunki formalne ograniczone do minimum;
 • procedura uzyskania gwarancji przeprowadzana jest przez Bank.