RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) znane powszechnie jako RODO (dalej: Rozporządzenie),

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 2a, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 58 683 33 11,

adres e-mail: Proszę włączyć JavaScript.;

2) W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Proszę włączyć JavaScript. – z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych;

3) Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, a dodatkowo w odniesieniu do umów o produkty o charakterze kredytowym w celu oceny zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

b) statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

c) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

d) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

e) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie obowiązywania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

f) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

g) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

h) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

i) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

5) Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane m.in. następującym podmiotom:

a) Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,

b) innym instytucjom ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie Prawo bankowe,

c) Krajowemu Rejestrowi Długów Biuru Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

d) Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz za jego pośrednictwem do biur informacji gospodarczej,

e) Rejestrowi Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie,

f) Biuru Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie,

g) innym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy Prawo bankowe oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

h) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,

i) podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

j) podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,

k) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych,

6) Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

a) w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,

a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,

b) dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania,

c) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,

d) w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

e) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

f) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

g) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

h) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

i) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany co może wiązać się z profilowaniem. Może dotyczyć to poniższych przypadków:

a) dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Bankiem, gdzie ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku

o skorzystanie z produktów i usług oferowanych przez Bank oraz informacji uzyskanych

w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczych oraz międzybankowych list zastrzeżeń) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów według opisanego i zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczna zgoda na zawarcie umowy, automatyczna odmowa zawarcia umowy lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej,

b) dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy,

w oparciu o ustalone kryteria. Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą, nienawiązaniem lub zerwaniem relacji,

c) w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Pani/Pana w przypadku nieskorzystania z tej oferty),

d) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

10) Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego);

11) Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG);

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia

i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych

z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.