Gwarancje BFG

Informacje na temat gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:

Kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne i należności osób fizycznych oraz:
w przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki pieniężne i należności m.in.:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 •  instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
 • firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013,
 •  osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego,
 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 • funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych innych państw

Szczegółowy katalog wyłączeń podmiotowych zawiera art. 22 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy (wraz z naliczonymi do tego dnia odsetkami).
 • Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby oraz jej należności w danym banku lub kasie.
 • W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku rachunku firmy inwestycyjnej, na którym zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów, każdemu z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku rachunku firmy inwestycyjnej, na którym zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów, każdemu z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji.