Informacje

                                                                       

INFORMACJA O BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Wynikające z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Stan na 31 grudnia 2017 roku

I Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013. W sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające ( UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze statutem Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim działa na terenie całego kraju.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim zrzeszony jest na podstawie umowy zrzeszenia z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu.

II Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.

W Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej według stanu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 0,65% wobec uzyskanej 0,55% w 2016 roku.

III Informacja o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141 t ust.1, stronach umowy, jej przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust.1 , albo o braku takiej umowy.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nie zawarł takiej umowy.

IV Opis systemu zarzadzania, w tym systemu zarzadzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

System zarządzania w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim jest dostosowany do skali i charakteru działalności Banku. System zarządzania to zbiór zasad i mechanizmów, których zadaniem jest organizacja procesów decyzyjnych i ocena działalności bankowej.

W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonuje:

1) system zarządzania ryzykiem

2) system kontroli wewnętrznej

System zarządzania ryzykiem

1. Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim mając na uwadze realizację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26.06.2013 r. dostosował funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem do postanowień tej regulacji, który obejmuje identyfikację, pomiar, limitowanie, monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka oraz proces szacowania kapitału wewnętrznego zapewniający jego adekwatność do profilu ryzyka Banku.

2. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach, poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowywania działalności do zmieniających się warunków zewnętrznych. Ostrożnościowe podejmowanie ryzyka oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka.

3. W celu przeprowadzania procesów wymienionych w ust. 2 realizowane są zadania, związane z analizą wartości podstawowych mierników charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów ryzyka.

4. Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: dostarczanie informacji na temat ryzyka

i jego profilu, stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki, monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka.

5. Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi za istotne zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami ryzyka opracowanymi w oparciu o wytyczne Spółdzielni.

Bank ustala ryzyka istotne w swojej działalności na podstawie badania przeprowadzanego w ramach przeglądu procesu szacowania kapitału wewnętrznego sporządzanego, co najmniej raz w roku.

6. Na system zarządzania każdym rodzajem ryzyka składają się:

1) procedury opisujące zasady zarządzania ryzykiem;

2) identyfikacja, pomiar, monitorowanie i kontrola;

3) system limitów ograniczających ryzyko;

4) system informacji zarządczej;

5) odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania.

System kontroli wewnętrznej

Opis systemu kontroli wewnętrznej znajduje się na stronie www.bspruszczgd.pl w zakładce Informacje.

V Opis polityki wynagrodzeń

1. W roku 2017 do dnia 30.04.2017 roku obowiązywała w Banku Polityka zmiennych składników wynagrodzeń zgodna z Uchwałą KNF nr 258/2011. Natomiast od 01.05.2017 roku, w związku z wejściem w życie z dniem 01.05.2017 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r poz. 637), wprowadzona została „Polityka wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim i jednocześnie uchylona została dotychczasowa polityka. Polityka została przygotowywana przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku. Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia polityki wynagrodzeń w 2017 roku dwukrotnie.

2. Wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku zależne są od oceny efektów pracy zgodnie z przyjętą w Banku „Polityką wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”. Oceny dokonuje Rada w oparciu o kryterium ilościowe oraz jakościowe. Rada dokonuje oceny corocznie po zakończeniu roku obrachunkowego najpóźniej do końca II kwartału roku następującego po okresie oceny. Ocena obejmuje 3 lata tzn rok miniony oraz 2 lata poprzednie.

3. Kryteriami oceny efektów pracy są:

1) realizacja planu finansowego Banku,

2) realizacja strategii działania,

3) jakość portfela kredytowego.

4. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia nie może być wyższa niż 100% rocznego wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska istotne.

5. Bank nie stosuje polityki odraczania płatności i wynagrodzenia w postaci nabywania uprawnień do papierów wartościowych, a także innych świadczeń niepieniężnych.

6. W 2017r. zgodnie z „Polityką wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”, Bank przeprowadził analizę stanowisk istotnych spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014, odnoszącym się do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji. W/w analiza wykazała, że przez osoby zajmujące stanowiska istotne w Banku rozumie się wyłącznie członków Zarządu. Uznano, że pozostałe stanowiska ujęte w analizie nie wypełniają żadnego z kryteriów jakościowych oraz kryteriów ilościowych określonych odpowiednio w Artykule 3 i Artykule 4 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014.

VI Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe nie powołuje komitetu ds. wynagrodzeń, ponieważ nie spełnia żadnego z warunków banku istotnego.

VII Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim wymogów określonych w art.22 aa ustawy Prawo bankowe

W Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązują procedury, zgodnie z którymi członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej poddani zostają ocenie w zakresie posiadania wiedzy, doświadczenia oraz reputacji, czyli tzw. odpowiedniości, koniecznej do sprawowania funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.03.2018r. zgodnie z procedurą oraz na podstawie oświadczeń złożonych indywidualnie przez członków Zarządu oraz przez Zarząd jako organ kolegialny pozytywnie oceniła kwalifikacje i reputacje członków Zarządu oraz Zarządu jako organu kolegialnego za rok 2017.

Członkowie Rady Nadzorczej poddani zostali ocenie kwalifikacji niezbędnych do sprawowania funkcji nadzorczych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 23.03.2018r. Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło kwalifikacje i reputacje czyli odpowiedniość członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

                          

Data publikacji: 18.05.2018